Informacja prawna

Staay Food Group opracowała niniejszą witrynę zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz na miarę swoich możliwości. Mogą w niej jednak występować nieprawidłowości i niedokładne informacje. Staay Food Group nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich wystąpienia. Staay Food Group nie odpowiada również za tymczasowy brak możliwości korzystania z witryny. Staay Food Group zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej witryny bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do (treści) niniejszej witryny oraz zawarte w niej informacje, teksty, zdjęcia oraz inne materiały należą do Staay Food Group i jej licencjodawców. Bez uprzedniej pisemnej zgody Stay Food Group upublicznianie lub powielanie treści niniejszej witryny jest niedozwolone.

Niniejsza witryna może zawierać odniesienia do witryn innych podmiotów, na przykład za pośrednictwem hiperłączy. Witryny takie pozostają poza kontrolą Staay Food Group, która nie odpowiada za zamieszczane w nich treści, a w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udostępnianych odniesień do tych witryn.